Brands

Chow Tan Tan
Chow Tan Tan

  • Womenswear
一向崇尚簡約俐落的線絛,更將設計,建築,藝術等視為創作元素,再配合優質的面料, 注重工藝的質量,強調高水平的技術,並以此為設計理念,在2009年推出個人品牌" Chow Tan Tan "
Copyright © Taipei IN Style 2013-2016, by Taiwan Textile Federation. All Rights Reserved.